Trong phần thi Nói IELTS Speaking, nếu bạn gặp những câu hỏi dạng Yes/ No questions mà bạn thường chỉ trả lời Yes hoặc No và đưa ra một câu giải thích ngắn thì rất khó có khả năng đạt điểm cao vì bạn không thể tận dụng được cơ hội để phô diễn vốn từ vựng và ngữ pháp Tiếng Anh phong phú.

 Vậy làm thế nào để biến những câu hỏi Yes/ No Questión thành một sân khấu để bạn có thể tỏa sáng trong bài thi IELTS?

 Bạn sẽ thường xuyên gặp những câu hỏi dạng Yes/No questions như sau:

 · Do people wear special clothes at weddings in your country?

· Is watching TV a popular activity in your country?

· Do you think it is important to plays sports/do physical exercise?

· Is fast food popular in your country?

· Is healthy eating important?

· Can you play a musical instrument?

· Do you think it’s is important for children to learn to play a musical instrument?

· Is food expensive in your country?

· Is education free in your country?

· Do you think you are an ambitious person?

Hãy so sánh 2 câu trả lời bên dưới:

Câu hỏi: ―Is healthy eating important?

Câu trả lời 1: ―Yes, healthy eating is important, because …

Câu trả lời 2: Well in actual fact, If I think about it, I guess that in many ways it’s fairly important, especially when you consider that a healthy diet can help to prevent a variety of diseases and health problems such as diabetes and obesity. But you also have to understand that eating unhealthy food in moderation is not overly harmful. In fact, unhealthy food is often tastier than healthy food so I guess it’s fine to eat a little junk food now and then. So, all in all I guess my answer would have to be yes and no.

Chắc chắn bạn sẽ thấy rằng câu trả lời thứ nhất không được đánh giá cao vì chỉ tập trung về nội dung. Trong khi đó, kỳ thi IELTS tập trung đánh giá kỹ năng ngôn ngữ của bạn và cách trả lời thứ 2 bạn sẽ thể hiện được với giám khảo vốn từ vựng và ngữ pháp của bạn tốt hơn.

Các bước để chuẩn bị cho câu trả lời Yes và No.

 

Bước 1: dẫn dắt

Well in actual fact, if I think about it, I guess that in many ways …

well in reality, I suppose that to some extent …

Alright, I guess that on the one hand …

Well certainly in some ways …

Thực tế, nếu tôi nghĩ về nó, tôi đoán rằng theo nhiều cách

OK, thực tế, tôi cho rằng ở một mức độ nào đó

Được rồi, tôi đoán điều đó một mặt

Chắc chắn trong một số cách

Bước 2: Khẳng định câu trả lời Yes bằng câu trần thuật

It’s + fairly + adj especially when you consider that

It’s + fairly + adj …especially with regard to the point that…

Nó khá là…. đặc biệt là khi bạn xem xét điều đó

Nó khá là ….. đặc biệt nếu bạn nghĩ về điểm mà

Bước 3: Dẫn ra câu trả lời No

But you also have to understand that …

Even so, you could also say that …

At the same time you could say that …

Nhưng bạn cũng phải hiểu rằng

Mặc dù vậy, bạn cũng có thể nói rằng

Đồng thời bạn có thể nói rằng

Bước 4: Tóm lại câu trả lời của bạn cho cả ý Yes và No

So all in all I guess my answer would have to be yes and no.

So on the whole I suppose the answer has to be yes and no.

Vì vậy, tóm lại tôi nghĩ câu trả lời của tôi là cả có và không.

Vì vậy, tóm lại tôi cho là câu trả lời của tôi là cả có và không.

Hãy thực hành các cấu trúc trả lời hai ý Yes và No cho các câu hỏi bên dưới

· Do many people work on farms in your country?

· Is food expensive in your country?

· Is public transport expensive in your country?

· Do you think that it is important to spend time alone?


Với các câu không thể trả lời cả Yes và No như bên dưới, các bạn hãy chọn cách trả lời hoặc Yes, hoặc No và đưa ra 1-2 ý để phát triển ý tưởng.

· Is watching TV a popular activity in your country?

· Can you play a musical instrument?

· Are friends important to you?

Lưu ý: với câu hỏi Yes/No bạn không được lặp lại câu hỏi trong câu trả lời của mình vì bạn sẽ không được tính điểm với phần nhắc lại câu hỏi.

-"Is fast food popular in your country?"

-"Yes, fast food is very popular in my country, especially ..."