Có rất nhiều bạn học viên chia sẻ cùng IELTS SUCCESS rằng các bạn gặp nhiều khó khăn trong bài đọc dạng câu hỏi True False Not Given. Quả thực đây là một trong những dạng bài "khó nhằn" của phần Reading. Tuy nhiên, cô Katie IELTS SUCCESS sẽ chỉ ra cho các bạn các bước làm cụ thể cũng như những bẫy thường gặp để các bạn có thể đạt điểm Reading cao hơn.Xác định rõ thể nào là True, False, Not given

Nếu bài đọc có thông tin và khẳng định thông tin đó, thì đáp án là TRUE

Nếu bài đọc có thông tin đối ngược hoàn toàn, thì đáp án là FALSE

Nếu không có thông tin hoặc không thể xác định được thì đáp án là NOT GIVEN

True có nghĩa là the same. Nếu nghĩa chỉ tương tự (similar)thôi thì có nghĩa là FALSE. Nên nhớ rằng chúng ta đang tìm kiếm thông tin chỉ fact (sự thực) vì thì sẽ không có chỗ cho similar hay nearly the same.

Một số bẫy thường gặp

Tìm từ vựng quan trọng để xác định thông tin của câu hỏi. Ví dụ các từ "some, all, mainly, often, always and occasionally.” Những từ này có thể sẽ thay đổi hoàn toàn nghĩa của cả câu.

Ví dụ ‘Coca-Cola has always made its drinks in the U.S.A.’ sẽ có nghĩa khác với ‘Coca-Cola has mainly made its drinks in the U.S.A.’

Các câu có từ mang nghĩa mạnh như always, never, only, … đáp án thường là "No”.

Các câu có từ can, may, might… đáp án thường là "Yes”

Cẩn thận với những động từ quan trọng trong câu hỏi như "suggest, claim, believe and know”. Ví dụ, ‘The man claimed he was a British citizen,’ and ‘The man is a British citizen’ là 2 câu nghĩa khác nhau.

Đừng tìm từ giống chính xác với keywords trong bài văn. Bạn phải tìm từ đồng nghĩa - synonyms. Nhớ là bạn đang matching meaning, not words.

Nếu bạn không thấy thông tin cần tìm, vậy đáp án là ‘not given’. Đừng tốn thời gian tìm cái không có.


Phân tích ví dụ:

Read the following passage about "mass media".

In the late 20th century, mass media could be classified into eight mass media industries: books, the Internet, magazines, movies, newspapers, radio, recordings, and television. The explosion of digital communication technology in the late 20th and early 21st centuries gave rise to the question: what forms of media should be classified as "mass media"? For example, it is controversial whether to include cell phones and video games in the definition.

Each mass medium has its own content types, creative artists, technicians, and business models. For example, the Internet includes blogs, podcasts, web sites, and various other technologies built atop the general distribution network. Internet and mobile phones are often referred to collectively as digital media, and radio and TV as broadcast media. Some argue that video games have developed into a distinct mass form of media, in the sense that they provide a common experience to millions of people across the globe and convey the same messages and ideologies to all their users.

Are the statements below true, false or not given?

1 In the 21st century, it is widely accepted that there are now more than eight mass media industries.

2 Digital media can be subdivided into various content types.

3 Video games are the newest mass media platform.

Câu 1: Trong thế kỷ 21, người ta thường công nhận một cách phổ biến rằng có nhiều hơn 8 loại hình truyền thông.

Keyword ở đây là widely accepted: được công nhận rộng rãi

Trong đoạn văn bạn thấy câu đầu cho biết thế kỷ 20 có 8 loại hình phương tiện truyền thông. Câu 2: thế kỷ thứ 21 có thêm nhiều loại hình.

Tuy nhiên, it is controversial whether to include cell phones and video games in the definition tức là việc định nghĩa về các phương tiện truyền thông có bao gồm điện thoại di động và video games còn là vấn đề gây tranh cãi.

Controversial trái ngược với widely accepted trong câu hỏi. Do đó câu 1 là False.

Câu 2. Truyền thông kỹ thuật số có thể được chia thành các loại hình nội dung khác nhau

Key word trong câu hỏi là subdivided into various content

Ở khổ 2 trong đoạn văn, câu đầu cho thấy Each mass medium has its own content types : Mỗi phương tiện truyền thông có nội dung riêng.

Câu tiếp theo có đưa ra ví dụ minh họa trong đó có đưa ra digital media.

Thông tin trong câu hỏi và nội dung bài đọc trùng khớp. Do đó câu 2 là True

Câu 3: Video game là loại hình truyền thông mới nhất

Trong bài đọc có câu Some argue that video games have developed into a distinct mass form of media: Một số người cho rằng video game phát triển như là một hình thái riêng biệt của truyền thông, tuy nhiên không đề cập đó có phải là loại hình truyền thông mới nhất không.

Thông tin trong câu hỏi không được nói đến trong bài đọc. Do đó câu 3 là Not Given