True / False / Not given được đánh giá là dạng câu hỏi khó trong bài IELTS Reading. IELTS SUCCESS sẽ chia sẻ với bạn những mẹo làm bài bên dưới để có thể nâng band điểm Reading của mình một cách hiệu quả.

1. Yêu cầu của bài

Thí sinh cần xác định thông tin trong các câu nhận định (statements) có trùng khớp với các thông tin trong bài không.

TRUE: Khi bài đọc có thông tin và khẳng định thông tin đó.

 FALSE: Khi bài đọc có thông tin trái ngược hoàn toàn.

 NOT GIVEN: Khi không có thông tin hoặc không thể xác định được.

 Lưu ý: Nếu câu nhận định chỉ đưa ra thông tin tương tự gần giống thì đáp án là False vì bài T/F/NG yêu cầu người đọc tìm kiếm thông tin (fact) chứ không phải ý kiến, quan điểm.

 2. Các bước làm bài dạng RUE/FALSE/NOT GIVEN

- Đọc kỹ đáp án được cho để hiểu ý của toàn bộ câu (không chỉ tìm keywords). Hãy gạch chân ở những từ như some hoặc always, all, only... trong câu trả lời để đối chiếu với bài đọc.

 - Tìm câu trả lời tương ứng với thông tin trong bài.

 - Thông thường câu trả lời thường được cho theo thứ tự đoạn văn được cho vì vậy hãy đọc thật kỹ các đoạn.

 - Câu trả lời thường đưa ra các synonyms để đánh lừa các thí sinh

 Hãy cùng làm bài tập bên dưới để thử sức mình với dạng bài này bạn nhé.

 

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage

Write

 TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

 1 The polar bear lives in the South Pole.

 2 There is no land in the South Pole.

 3 The polar bear can stand up on its back legs.

 4 The polar bear cannot swim

 THE POLAR BEAR


 The polar bear is very big white bear. We call it the polar bear because it lives inside the Artic Circle near the North Pole. There are no polar bears at the South Pole.

 The polar bear lives in the snow and ice. At the North Pole, there is only snow, ice, and water. There is not any land. People cannot see the polar bear in the snow very well because its coat is yellow-white. It has a very warm coat because the weather is cold north of the Artic Circle.

 This bear is three meters long, and it weighs 450 kilos (Kilograms). It can stand up on its back legs because it has very wide feet. It can use its front legs like arms. The polar bear can swim very well. It can swim 120 kilometers out into the water. It catches fish and sea animals for food. It goes into the sea when it is afraid.

 Some people want to kill the polar bear for its beautiful white coat. The governments of the United States and Russia say that no one can kill polar bears now. They do not want all of these beautiful animals to die.

 ĐÁP ÁN

1. FALSE

2. NOT GIVEN

3. TRUE

4. FALSE