Trong phần IELTS Speaking Part 1, bạn sẽ thường xuyên phải đối mặt với các câu hỏi có các từ để hỏi như How, When, Where, Who… Bạn đã có chiến thuật để xử lý các câu hỏi như này chưa. Hãy cùng IELTS SUCCESS khám phá bí quyết để luôn trả lời các câu hỏi này để ăn điểm cao nhất nhé.

Các câu trả lời thường gặp như bên dưới chỉ chú ý phần nội dung và không được điểm cao:

How often do you go to the cinema?

Where do you usually buy your clothes?

When do you listen to music?

Who do you spend your weekends with?

Maybe once a week In New World Department store

At weekends and in the evenings.

In the evening before I sleep.

My parents or my friends.


Các bạn hãy tham khảo một câu trả lời được đánh giá cao:


― How often do you go to the cinema?

- Well to be honest, I think I would have to say that it really depends. Like for instance, if I have the money, then it’s quite possible that I will watch a movie in the cinema, two or three times a month. You know cinema tickets are pretty pricey in Vietnam. Whereas in contrast, if I’m broke, it’s more likely that I’ll watch movies on TV or YouTube, which are completely free.

- Bao lâu thì bạn đi xem phim?

- Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng tôi sẽ phải nói rằng điều có còn tùy thuộc hoàn cảnh. Ví dụ như, nếu tôi có tiền, thì có lẽ tôi sẽ xem một bộ phim trong rạp chiếu phim, hai hoặc ba lần một tháng. Bạn biết vé xem phim khá đắt ở Việt Nam. Trong khi đó, ngược lại, nếu tôi hết tiền, thì nhiều khả năng là tôi sẽ xem phim tại nhà trên tivi hoặc youtube vì chúng hoàn toàn miễn phí.


Chìa khóa cho câu trả lời được đánh giá cao chính là cụm từ "It depends” và cách bạn vận dụng các cụm từ mô tả các tình huống trái ngược theo các bước bên dưới.

Bước 1: Chọn câu mở đầu

Well to be honest …

In actual fact …

Well in truth …

Thành thực mà nói

Thực ra công bằng mà nói

Thực tế là

Bước 2: Chọn một cụm từ "Tùy thuộc”

… I think I would have to say that it really depends.

… I imagine that it would depend on the situation.

Tôi nghĩ rằng tôi sẽ phải nói rằng nó thực sự phụ thuộc vào các hoàn cảnh khác nhau.

Bước 3: Bạn hãy nghĩ ra 2 tình huống khác nhau để so sánh

Situation A:

Weekdays

Summer

Good weather

Term time

If I’m alone

If I’ve got a lot of time

Situation B:

Weekends

Winter

Bad weather

School holidays

If I’m with friends

If I’m fairly busy

Bước 4: Chọn 1 cụm từ nối bên dưới

*Chú ý: Các từ "like” sử dụng trong câu như là cách để lấp chỗ trống, là cách thường xuyên sử dụng trong cách nói của người bản ngữ

Like for instance …

Like more specifically …

Like, to be more direct …

Ví dụ như

Cụ thể như

Cụ thể hơn là

Bước 5: Sử dụng một trong các cấu trúc bên dưới để nói về tình huống 1

If (situation A) … then I will …

If (situation A) … then I guess that I will …

Nếu (tình huống A) thì tôi rất có thể là…

Nếu (tình huống A) thì tôi đoán là tôi sẽ

Bước 6: Dùng từ nối nhấn mạnh sự tương phản để dẫn dắt về tình huống 2.

Whereas in contrast …

Whereas on the other hand …

Trong khi đó, ngược lại

Trong khi đó, mặt khác

Bước 7: Dùng một trong các cấu trúc bên dưới và dùng cấu trúc câu phức để nói về tình huống 2.

If (situation B) … then I will always ….

If (situation B) … then I will certainly …

Nếu (tình huống B) thì tôi sẽ luôn luôn như vậy.

Nếu (tình huống B) thì thì chắc chắn tôi sẽ


Phân tích câu trả lời mẫu gồm 3 phần như sau

Phần

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Phần 1. Trả lời tùy vào hoàn cảnh

Well to be honest, I think I would have to say that it really depends.

Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng tôi sẽ phải nói rằng điều có còn tùy thuộc hoàn cảnh.

Phần 2: Nói về tình huống 1 gồm 2 câu

Like for instance, if I have the money, then I will always watch a movie in the cinema, two or three times a month. You know cinema tickets are pretty expensive in Vietnam.

Ví dụ như, nếu tôi có tiền, thì có lẽ tôi sẽ xem một bộ phim trong rạp chiếu phim, hai hoặc ba lần một tháng. Bạn biết vé xem phim khá đắt ở Việt Nam.

Phần 3: Nói về tình huống 2 gồm 1 câu phức

Whereas in contrast, if I’m broke, I’ll certainly watch movies on TV or YouTube, which are completely free.

Trong khi đó, ngược lại, nếu tôi hết tiền, thì nhiều khả năng là tôi sẽ xem phim tại nhà trên tivi hoặc youtube vì chúng hoàn toàn miễn phí.


Bài tập thực hành:

Hãy luyện các cấu trúc trên để trả lời cho các câu hỏi bên dưới. Đầu tiên bạn nên viết câu trả lời của mình ra giấy sau đó tập nói lại cho nhuần nhuyễn. Bạn cũng có thể luyện tập đưa ra câu trả lời dài hơn bằng cách nói về 3 tình huống.

How often do you go to the cinema?

Where do you usually go shopping?

When do you usually read?

At what time of day do you usually listen to music?

Who do you spend your evenings with?

When do you go out in the evenings, what do you usually do?

How often do you play sports?

How often do you eat in restaurants?