Paraphrase - diễn đạt lại nội dung theo một cách khác là một kỹ năng vô cùng quan trọng trong bài thi IELTS liên quan đến cả 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. IELTS SUCCESS sẽ hướng dẫn các bạn 5 cách đơn giản mà vô cùng hiệu quả để có thể áp dụng vào phần IELTS Writing.

 1. Dùng từ đồng nghĩa

Đây chính là lúc các bạn cần thể hiện vốn từ phong phú của mình thông qua vận dụng các từ đồng nghĩa để thay thế linh hoạt trong nhiều câu khác nhau.

-The reasons for increasing levels of pollution in cities are the increasing number of people, the growth in industry and greater number of cars.

 -> The causes for higher levels of pollution in urban areas are the rising population of cities, the expansion of industry, as well as the growth in car ownership.

 Trong câu viết lại các bạn có thể thấy một loạt các từ động nghĩa được sử dụng thay cho các từ trong câu gốc như:

-reasons/ causes

-increasing/ higher

-cities/ urban areas

-increasing number of people/ rising population of

-the growth of/ the expansion of

-and/ as well as

-greater number of cars/ growth in car ownership

 2. Dùng từ trái nghĩa

Bên cạnh việc sử dụng từ đồng nghĩa, bạn cũng có thể viết lại câu bằng cách dùng từ trái nghĩa và chuyển câu từ dạng khẳng định thành phủ định hoặc ngược lại.

 - People who do not graduate from university may find it hard to get a good job.

-> It may not be easy for people without a university degree to get a good job.

 3. Chuyển đổi dạng t

Bạn có thể chuyển đổi giữa các dạng của từ như danh từ thành động từ, tính từ, trạng và lưu ý vẫn phải đảm bảo ngữ pháp của câu chuẩn xác.

 - Many people find watching tennis interesting (interesting: tính từ).

-> Many people have an interest in watching tennis (interest: danh từ).

 - Some people think Facebook is an invasion of privacy (invasion: danh từ).

-> Some people think Facebook has invaded our privacy (has invaded: động từ).

 4. Thay đổi trật tự từ trong câu

Có thể thay đổi lại thứ tự các thành phần hoặc các mệnh đề trong câu từ trước ra sau hoặc ngược lại.

 - It is difficult to say whether the economy will improve.

-> Whether the economy will improve, it is difficult to say.

- During the summer, many people visit the temple.

-> Many people visit the temple during the summer.

 5. Chuyển từ câu chủ động sang bị động và ngược lại

 - The hurricane destroyed the city.

-> The city was destroyed by the hurricane.

 - The public transport system was developed by the city council.

-> The city council developed the public transport system.

 6. Viết lại câu dùng chủ ngữ giả It

 - People say writing is one of the most difficult English skills.

-> It is said that writing is one of the most difficult English skills.