Thì của động từ là phần nội dung vô cùng cơ bản và quan trọng trong ngữ pháp Tiếng Anh. Không ít bạn học 12 năm học phổ thông xong vẫn không thể phân biệt và sử dụng các thì động từ tiếng Anh một cách chính xác. IELTS SUCCESS sẽ giúp bạn tổng kết CÁCH DÙNG & CÔNG THỨC của 14 thì động từ trong sơ đồ tư duy dễ hiểu và dễ nhớ bên dưới.